Regulamin

REGULAMIN

regulujący zasady świadczenia Usług
przez EXPERT sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach

1. Postanowienia wstępne
 1. a.

  Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług firmy EXPERT sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach.

 2. b.

  Każdy podmiot korzystający z Usług EXPERT ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przed skorzystaniem z Usług EXPERT. Korzystając z usług EXPERT Zleceniodawca akceptuje regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Słownik/Definicje

Wskazane pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. a.

  EXPERT – Expert Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kowale, adres: Kowale 80-180, ul. Magnacka 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Sąd Gospodarczy, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444403, numerem REGON 12274396200000, numerem NIP 679-308-78-60, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

 2. b.

  Zleceniodawca – każdy podmiot prawa, który zgodnie z prawem składa zamówienie na Usługę, która będzie realizowana przez EXPERT. 

 3. c.

  Przesyłka – przedmiot będący w ramach zlecenia dostarczony do wskazanego miejsca przez EXPERT w ramach Usługi dostawy.

 4. d.

  Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nadająca EXPERT Przesyłkę w celu doręczenia jej Odbiorcy.

 5. e.

  Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, odbierająca Przesyłkę doręczoną przez EXPERT.

 6. f.

  Usługa – dostawa, stanowiąca usługę przewozową, a także usługi dodatkowe tj. wniesienie dostępnym ciągiem komunikacyjnym, rozpakowanie, montaż, instalacja, dotyczące Przesyłki.

3. Usługi

EXPERT, zgodnie z regulaminem, świadczy następujące usługi:

 1. a.

  DOSTAWA, stanowiąca usługę przewozową, realizowana, wraz z ewentualnymi Usługami dodatkowymi, zgodnie z następującymi zasadami:

 2. i.

  Zleceniodawca składa zamówienie na dostawę, w punkcie sprzedaży Przesyłek. W procesie zamówienia ustalany jest termin wykonania Usługi, a także wynagrodzenie z tytułu Usługi, w tym Usługi dodatkowej, zgodnie z aktualnym cennikiem, stosownie do zakresu Usługi, odległości od punktu sprzedaży Przesyłek (strefa dostaw) oraz wagi lub objętości Przesyłki.

 3. ii.

  Usługa dostawy może być rozszerzona o dodatkowe Usługi.

 4. iii.

  Dostawy są realizowane w dni robocze w ustalonych przez strony terminach.

 5. iv.

  Zleceniodawca może dodatkowo zamówić usługę wniesienia Przesyłki oraz rozpakowania Przesyłki.

 6. 1.

  Wniesienie następuje dostępnym ciągiem komunikacyjnym w miejsce wskazane przez Zleceniodawcę.

 7. 2.

  EXPERT ma prawo odmówić wykonania usługi wniesienia , jeśli nie ma możliwości wniesienia Przesyłki bez narażenia na uszkodzenie lub uszczerbku na zdrowiu. W przypadku niemożności wykonania dostawy Przesyłka wraca do magazynu. Ponowna wysyłka będzie uznana za nowe zamówienie. Koszty Ponownego ewentualnego transportu pokrywa Zleceniodawca.

 8. 3.

  EXPERT może ustawić Przesyłkę we wskazanym przez Odbiorcę miejscu.

 9. 4.

  Zleceniodawca może dodatkowo zamówić usługę rozpakowania przesyłki i wyrzucenia opakowania do komunalnego śmietnika.

 10. v.

  Dostawa kończy się podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego przez Odbiorcę i osobę upoważnioną ze strony EXPERT.

 11. vi.

  Wszelkie uwagi do realizacji Usługi muszą być uwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczym.

 12. vii.

  Przesyłka musi być odpowiednio zabezpieczona do transportu przez Zleceniodawcę. Przesyłka nie może stwarzać zagrożenia, w tym dla ludzi oraz innych przesyłek w transporcie.

 13. viii.

  Każda Przesyłka jest ubezpieczona w ramach OC i OPC w ramach działalności EXPERT.

 14. ix.

  Dostawy Przesyłki są realizowane w dni robocze.

 15. x.

  Odbiór Przesyłki możne nastąpić tylko przez osobą pełnoletnią.

 16. xi.

  Zleceniodawca musi zapewnić odpowiedni podjazd dla auta dostawczego w odległości nie większej niż 150 metrów lub odpowiednio wcześniej poinformować EXPERT o ewentualnych ograniczeniach w tym zakresie przed wykonaniem Usługi .

 17. b.

  Montaż / instalacja, realizowane zgodnie z następującymi zasadami:

 18. i.

  Zleceniodawca może zamówić dodatkowo usługę montażu lub instalacji dostarczonych Przesyłek, a także usługę podłączenia do sieci (wodnej, elektrycznej, gazowej).

 19. ii.

  EXPERT ma prawo odmówić wykonania usługi montażu lub instalacji, jeśli nie ma możliwości wykonania Usługi nie narażając na uszkodzenia lub uszczerbek na zdrowiu.

 20. iii.

  Zleceniodawca musi zapewnić pełen dostęp do pomieszczenia, w którym będzie wykonywany montaż lub instalacja w sposób umożliwiający jego wykonanie. W przypadku instalacji sprzętu RTV/AGD zleceniodawca powinien upewnić się, że istniejąca instalacja ( wodna, gazowa, elektryczna) jest w pełni sprawna. Naprawa, wymiana, przystosowanie instalacji ( wodnej, gazowej, elektrycznej) nie wchodzi w zakres świadczonych Usług.

 21. iv.

  Montaż / instalacja a kończy się podpisaniem protokołu przez Odbiorcę i osobę upoważnioną ze strony EXPERT

4. Reklamacje

W EXPERT obowiązuje następująca procedura reklamacji Usług:

 1. a.

  Zleceniodawca ma możliwość zgłoszenia reklamacji usługi na adres mailowy reklamacje@expert-transport.pl w terminie 14 dni od wykonania Usługi.

 2. b.

  Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. c.

  EXPERT rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia.

 4. d.

  Zgłoszenie reklamacji musi zawierać informacje pozwalające zidentyfikować Usługę (numer zlecenia, adres, datę, dane Zlecającego) oraz dokładny opis powstałej szkody wraz z dokumentacją fotograficzną oraz roszczeniami.

 5. e.

  Powyższa procedura reklamacyjna nie uchyla oraz nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

5. Ochrona danych osobowych
 1. a.

  Zleceniodawca w związku z wykonywaniem Usług, przetwarza dane osobowe.

 2. b.

  Zasady przetwarzania danych uregulowane są w Polityce Prywatności.

6. Postanowienia końcowe
 1. a.

  W przypadku Zleceniodawcy niebędącego konsumentem, Sądem właściwym do rozpoznania sporów mogących wyniknąć z zawarcia lub wykonania umowy dotyczącej Usługi będzie sąd właściwy dla siedziby EXPERT.

 2. b.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2022.